Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük eden, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından yürütülen ve sürekli güncellenerek şu anda dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde pek çok okul tarafından uygulanan uluslararası geçerliliği olan bir programdır. Program, öğrencilere dengeli, uluslararası bir anlayışa sahip ve aynı zamanda hayatları boyunca kültürel ve coğrafi olarak öğrencilerin değişime hazır olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

IB Programı, 3 ve 11 yaş aralığını kapsayan PYP (İlk Yıllar Programı/Primary Years Programme); 11 ve 16 yaş aralığını kapsayan MYP (Orta Okul Programı/Middle Years Programme) ve 16-19 yaş aralığını kapsayan ve lise eğitiminin son iki yılında uygulanan DP (Diploma Programı/Diploma Programme) olarak üç bölümden oluşmaktadır.

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB Programı, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı olmaya devam etmektedir. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezi bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini edinmektedirler.

IB Programı, dünyada 150 ülkede IB tarafından akredite edilmiş 3090 okulda uygulanmaktadır.

Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi, okulumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, barışçıl ve eşitlikçi bir dünyaya hizmet edecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. IB Programı kapsamında, diğer okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen işbirliği de bu amaca doğrudan hizmet etmektedir.

Program “uluslararası” niteliği sayesinde, öğrencilere Amerika ve Avrupa’nın bilinen üniversitelerine kabul edilme fırsatı yaratmaktadır. IB’yi belirli bir puanla tamamlayan öğrencilerin IBDP’de aldıkları bazı dersler, girdikleri üniversitede kredi olarak kabul edilebilmekte olup bazı üniversiteler ise ilk yıldan muaf olmak gibi çok önemli bir ayrıcalık tanımaktadırlar. Son yıllarda okulumuzda IB Programından mezun olarak diploma almaya hak kazanan pek çok öğrencimiz de bu fırsatı değerlendirerek üniveritelerinde bazı derslerden muaf olarak bölümlerine başlamışlardır.

Yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlamayı düşünen öğrencilerin en büyük avantajı ise IB sayesinde üniversite giriş sınavına olabilecek en iyi şekilde hazırlanmak ve diledikleri dalda eğitim alma şansına sahip olmaktır. Ayrıca, ülkemizde bulunan vakıf üniversiteleri de, IB Programından başarı ile mezun olmuş öğrencilere çeşitli burs imkanları tanıyarak, başarılı IB mezunu öğrencilerinin kendilerini tercih etmesini sağlamktadırlar.

IB programının her bir bölümünün özel bir hedefi ve değerlendirme amacı vardır, bununla birlikte programın bir bütün olarak amaçları şöyle sıralanabilir:

• Yüksek öğrenime kabul için uluslararası onay gören yeterliliği sağlamak.

• Zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal gelişime önem vererek, insanı bir bütün olarak eğitmek ve

• En önemlisi ise: sorgulama ve düşünce becerilerini ve olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisini geliştirmektir.

Diploma Programının Tamamlanması İçin Gerekli Şartlar:

• Üç tanesi İleri Düzeyde üçü de Orta Düzeyde alınmak üzere altı tane ders seçilmesi; ileri düzey dersleri için en az 240, orta düzey dersleri için ise 150 saatin tamamlanması (60 dakika),

• Bilginin ne olduğunun, çeşitli alanlarda düşünce ve yargıların ve de öğrencilerin kişisel deneyimlerinin irdelenmesini kapsayan 100 saatlik Bilgi Kuramı (TOK) dersinin tamamlanması,

• Öğrencinin programda geçirdiği iki seneyi kapsayacak olan ve devamlılık gerektiren “Yaratıcılık, Etkinlik ve Hizmet” çalışmalarından oluşan CAS programının başarıyla tamamlanması,

• Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu ya da soru üzerine yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü ve 4000 kelimeyi aşmayan bir bitirme tezinin sunulması gereklidir.

IB Programı Dairesel Modeli

BİLGİ KURAMI (TOK)

• Bilgi Kuramı dersi (TOK) koşulu, diploma programının eğitim felsefesinin merkezinde yer alan üç önemli bileşenden bir tanesidir.

• Dersin amacı öğrencilere, bilmenin çeşitli yollarını öğretmek, bilgi alanları üzerinde eleştirel düşünmelerini, kendi kültürlerinde ve kültürlerde hatta daha geniş çerçevede bilginin rolünü ve doğasını ele alma becerilerini geliştirmektir.

• Bilmenin farklı yollarına, bilginin farklı çeşitlerine ayrıntılı ve amaçlı bir sorgulama getiren TOK dersi, neredeyse tamamen, sorulardan oluşan bir derstir. Bu soruların temelinde de “Nasıl biliyoruz?” sorusu yatmaktadır.

• Sorgulama, temelde öğrencilerde diğer dersleri veya konuları daha derinlemesine irdeleme ve sentez yapma alışkanlığının kazandırılmasına yöneliktir.

• Bu derste, doğru veya yanlış cevaplar yoktur; ancak yargılama, savunma ve bilgi kavramlarına ilişkin ölçütler bulunmaktadır.

• TOK dersi, aynı zamanda öğrencinin Diploma Programı için tutarlılık sağlamasında önemli bir rol oynar. TOK dersinde bilginin doğasını incelemek, akademik konu alanlarını açar ve bu alanları birbirine bağlar, öğrencilere kendi bilgilerini daha bilinçli uygulayabilecekleri yolları gösterir.

• Diploma almaya hak kazanma koşulu olarak öğrenci iki senelik program boyunca 100 saatlik TOK dersi almaktadır.


CAS - YARATICILIK, FİZİKSEL ETKİNLİK, TOPLUM HİZMETİ

IB felsefesinde yer alan “bireyin bir bütün olarak eğitimi” büyük ölçüde CAS ile gerçekleştirilir.

CAS'ın amacı, öğrencinin IB öğrenen profili özelliklerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Diploma Programının merkezinde bulunan CAS, 3 alandan oluşur. IB DP öğrencileri için 18 ay boyunca bu üç başlığın tümünde çeşitli faaliyetlere katılmak ve bu alanlardan en az biriyle ilgili olan ve en az bir ay süren bir CAS projesini tamamlamak zorundadırlar.

Yaratıcılık (Creativity), ''Özgün veya yorumlayıcı bir ürüne veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve genişletmek'' olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, görsel ve gösteri sanatları, müzik, dijital tasarım, yaratıcı yazarlık, film yapımı, mutfak sanatları , el sanatları, … yaratıcılık örnekleri olarak verilebilir.

Fiziksel Etkinlik (Activity), ''Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hareket'' olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, her türlü spor, dans, bahçe ve doğa işleri, hayvanlar ile yapılan etkinlikler, ... fiziksel etkinlik örnekleri olarak verilebilir.

Toplum Hizmeti (Service), ''Otantik bir ihtiyaca karşılık olarak, toplulukla karşılıklı iş birliğine girme'' olarak tanımlanır. Hizmet etkinlikleri, başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. Çevre projeleri, deprem yardımları, ilk yardım kursları, sivil savunma, huzurevi ve çocuk esirgeme kurumunda yapılan çalışmalar, hastanelerde hasta ziyaretleri, müzelerde gönüllü çalışma, başka okullarda maddi ihtiyacı olan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma etkinlikleri, UNICEF, … toplum hizmeti örnekleri olarak verilebilir.


CAS Kazanımları

Öğrencilerin CAS çalışmalarında başarılı olması, 18 ay boyunca sürdürdükleri CAS etkinliklerinde 7 öğrenme kazanımını elde etmiş olmalarına bağlıdır.

Bunlar;

• Güçlü olduğu ve gelişme gösterdiği alanlarını tanımlama,

• Süreç içersinde aştığı zorlukları ve geliştirdiği yeni yetenekleri gösterme,

• Bir CAS deneyimini nasıl planladığını ve bu deneyime nasıl başladığını gösterme,

• CAS deneyimine bağlılığını ve azmini gösterme,

• Başkalarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini gösterme ve avantajlarını tanıma,

• Küresel öneme sahip konularda çalışma,

• Yaptığı seçimlerde ve eylemlerde etik düşünme.

Öğrenciler, her CAS deneyiminde 7 kazanımın tümünü yansıtmayabilirler. Ancak, CAS Portfolyoları tamamlandığında, yukarıdaki kazanımların tümünü elde etmiş olduklarını yansıtmalıdırlar.


CAS Projesi

Bir CAS projesi, öğrencileri yaratıcılık, fiziksel etkinlik ve toplum hizmetinden bir veya daha fazlasına çeken, ardışık CAS deneyimlerinden oluşan, iş birlikçi ve iyi düşünülmüş bir seridir.

Öğrenciler, IB Diploma Programı boyunca en az bir ay süren, bir CAS Projesini tamamlamak zorundadırlar.

CAS Projesi, başlıklardan yalnızca biriyle bağlantılı olabileceği gibi, bu alanlardan iki veya üçünü de kapsayan uzun soluklu ve planlı bir çalışma olabilir.

CAS Projeleri, bir öğrenci grubu arasında veya daha geniş bir topluluğun üyeleri arasında iş birliği gerektirmektedir. Öğrenci, grubun diğer üyeleriyle ortak çalışmalı ve projeyi gerçekleştiren takımın bir parçası olarak hareket etmelidir.

CAS Projelerinde öğrenciler, tüm CAS aşamalarını kullanmalıdırlar.


CAS Aşamaları

Öğrencilerin CAS deneyimlerinde ve projelerinde gerçekleştirmek zorunda oldukları 5 aşama bulunmaktadır. Bunlar;

• Araştırma
• Hazırlık
• Eylem
• Yansıtma
• Sunma / Gösterme
Öğrencilerin, CAS portfolyolarında bir CAS deneyimini ve projesini gerçekleştirmeden önce yaptıkları araştırmaları, hazırlıkları açıklamaları, CAS deneyiminin ve projesinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaları, CAS deneyimi ve projesi sürecinde duygu ve düşüncelerini yansıtmaları, CAS deneyimlerini ve projelerini sunmaları beklenmektedir.

CAS Portfolyosu
Tüm öğrenciler, 18 ay süresince gerçekleştirdikleri CAS deneyimlerini ve projelerini kendi seçimleri olan bir porfolyoda sunmak zorundadırlar. CAS Portfolyosu, öğrencilerin 7 öğrenme kazanımını yansıtmalı ve CAS deneyimleri, CAS Projeleri ile ilgili kanıtları içermelidir. CAS Portfolyosu, öğrencilerin IB öğrenen özelliklerini yansıtmalıdır.

BİTİRME TEZİ (EE)

• Bitirme Tezi, IB programının önemli bir parçası olan ve diploma almak için her öğrencinin yapmak zorunda olduğu bir çalışmadır.

• Bitirme Tezi, bir ders kapsamındaki sınırlı bir konu üzerinde derinlemesine yapılan, en fazla 4000 kelime içeren yazılı bir çalışma olarak tanımlanabilir.

• Bitirme Tezi, okuldaki bir danışman öğretmenin denetiminde gerçekleştirilir ve öğrencileri kişisel, akademik ve entelektüel açıdan geliştirir. Öğrencinin kendisine olan güvenin artmasına yardımcı olan bu çalışma aynı zamanda araştırma ve elde edilen bilginin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar ile öğrencinin liseden üniversiteye geçiş sürecinde kolaylık sağlar.

• Bağımsız ve ayrıntılı bir çalışmayı içermesine rağmen tezin temelde öğrencinin araştırma yürütme yeteneği, fikirleri ve bilgileri mantıklı ve tutarlı bir biçimde aktarma becerisinin yanı sıra kurallara uygun bir sunum yetisi kazanarak sonuçta kendi yorumlarına dayanması gerekir.(Kişisel ilgi ve fikirlerin iletilmesi ve tartışmaların geliştirilmesine önem verilir.)